Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Obwoluta listu "Silesia 24.12.1875" i koperta "Franz Prause 16.09.1927"

Prezentujemy dzisiaj dwie pamiątki, które zostały zakupione i udostępnione nam przez prywatnego kolekcjonera z gminy Żarów. Pamiątkami tymi są: 1. obwoluta listu wysłanego z Żarowa 24.12.1875 r. do Magdeburga, opatrzona pieczęcią firmową Silesia Verain chemischer Fabriken IDA u. MARIENHÜTTE b. Saarau oraz pieczęcią lakową zakładów na stronie odwrotnej, stempel odbiorczy poczty w Magdeburgu z dnia następnego 25.12.75, 2. koperta firmowa PORZELAN – FABRIK FRANZ PRAUSE G.M.B.H. NIEDER SALZBRUN wysłana ze Szczawienka (ob. dzielnica Wałbrzycha) 16.09.1927 r. do Veregnite Chamottenfabrik vorm C. Kulmiz Saarau (Fabryka Cegieł Szamotowych w Żarowie).

W 1849 roku Franz Prause założył w Szczawienku (Nieder Salzbrunn) malarnię, a później fabrykę porcelany. Od 1891 roku malarnia/fabryka, prowadzona była przez Juliusa i Ernsta Prause pod nazwą Franz Prause Porzellanfabrik und -malerei. Jeszcze przed I wojną światową, znajdowała się pod zarządem Georga Prause. W 1921 roku, została przekształcona w spółkę Porzellanfabrik Franz Prause GmbH. Wkrótce potem, w 1923 roku zmarł najpierw Julius Prause, a w 1924 roku – Ernst Prause. Ok. 1900 roku funkcjonowały cztery piece do wypału porcelany, własna malarnia i drukarnia. Zatrudnionych było około 140 pracowników, których liczba wzrosła do 350 w 1927 roku. Produkowano przede wszystkim tanie wyroby porcelanowe: naczynia użytku domowego i na potrzeby hoteli, pojemniki na herbatniki i masło, doniczki, filiżanki, kubki, artykuły promocyjne, tabliczki na drzwi, płyty nagrobne, popielniczki itp. Specjalnością zakładu były naczynia kuchenne. Około 50% produkcji przedwojennej eksportowano do Ameryki Północnej, Anglii, Holandii i Indii. Po I wojnie światowej, fabryka powoli i odzyskiwała utracone rynki zbytu i pod koniec lat dwudziestych XX wieku udział eksportu osiągnął 35 % produkcji. W dobie kryzysu lat trzydziestych, firma nie mogła sobie poradzić z problemami i w 1933 roku Porzellanfabrik Franz Prause GmbH została zamknięta.

W zbiorach Żarowskiej Izby historycznej znajduje się porcelanowy półmisek sygnowany NPS Franz Prause Nieder Salzbrunn.

 

Wspaniałe znalezisko archeologiczne sprzed kilku tysięcy lat w okolicy Żarowa

Wedle przyjętej terminologii siekiera (inne spotykane określenie – topór) to najstarsze i nadal używane narzędzie złożone. Od ponad 400 000 lat siekiera używana jest do kształtowania i podziału drewna, rąbania lasów. Niegdyś stosowana była również jako broń obuchowo-sieczna lub jako symbol heraldyczny. Na przestrzeni tysiącleci, zmieniał się materiał do jej wykonania oraz zastosowanie, ale zasada działania pozostała nie zmieniona. Początkowo siekiery/siekierki wytwarzano z kamienia i rogu, brązu a następnie ze stali. W zależności od danej kultury archeologicznej oraz czasu powstania, niektóre rodzaje neolitycznych siekier/siekierek (neolit – młodsza epoka kamienia zwana też epoką kamienia gładzonego), często posiadały już wywiercony otwór dla mocowania trzonka, inne umieszczane były w rozczepionym stylisku, obwiązywanym dla wzmocnienia sznurami lub rzemieniami.

Przykładem tych ostatnich jest wspaniałe znalezisko neolitycznej siekierki dokonane w okolicy Żarowa. Wykonany z krzemienia przedmiot o długości 6,2 cm, grubości 1,2 cm i szerokości ostrza 1,8 cm, odnalazł mieszkaniec Żarowa, który zgłosił się ze znaleziskiem do Żarowskiej Izby Historycznej. Artefakt rozpoznany wstępnie jako siekierka neolityczna, określona została przez dr Bernadetę Kufel-Diakowską z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego jako wyrób tzw. Kultury Lendzielskiej (ok. 5000-4000 lat p.n.e.) lub Kultury Pucharów Lejkowatych (ok. 3700-1900 lat p.n.e.). Znalezisko liczy zatem kilka tysięcy lat i mieści się w ogólnie przyjętym przedziale chronologicznym ok. 4500-2000 lat p.n.e. Dokumentacja fotograficzno-opisowa znaleziska, przekazana została do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, a znalazcy neolitycznej siekierki, przyznana ma zostać nagroda za zgłoszenie zabytku. Składamy Serdeczne Podziękowania za przekazanie znaleziska do Żarowskiej Izby Historycznej.

W pierwszej połowie V tysiąclecia p.n.e. na ziemie polskie dotarła kolejna faza osadników z południa, przyspieszając proces różnicowania kulturowego. Stopniowo powstawały dwa kręgi kulturowe. W dorzeczu Odry dominowała kultura ceramiki wstęgowej kłutej, a w dorzeczu Wisły – kultura lendzielska i polgarska (nazwy pochodzą od miejscowości Lengyel i Tisza Polgar na Węgrzech). Jedną z charakterystycznych cech tego okresu jest zerwanie żywych dotąd kontaktów między obiema strefami. Skutkiem był m.in. zanik napływu na Śląsk krzemieni wydobywanych w zachodniej Małopolsce. Procesom tym towarzyszyła ekspansja osadnicza na niezasiedlane dotąd tereny. Zmienił się też charakter osadnictwa. Miejsce dotychczasowych zagród zajęły całe kompleksy domów, często otoczone rowem. Długie domy przybrały kształt trapezu o silnie wydłużnych bokach, co pozwoliło na lepszy dostęp światła do ich wnętrza. Mniejsza liczba słupów wewnętrznych świadczy o lepszych umiejętnościach konstruowania dachu. Wzrostowi wielkości i stałości osad towarzyszy pojawianie się, obok dotychczasowych pojedynczych grobów, dużych cmentarzysk, a bogatsze wyposażenie grobów wskazuje na względny wzrost zamożności.

Ludność wspomnianej wcześniej tzw. kultury lendzielskiej (ok. 5000-4000 p.n.e.) zajmowała obszary dzisiejszej Polski (Śląsk, Małopolska, Wielkopolska i Kujawy), Czech (południowe Morawy), zachodniej Słowacji, zachodnich Węgier oraz przylegających części Austrii, Słowenii i Chorwacji. Na podstawie szczegółowej analizy ceramiki wydzielono następujące grupy lokalne: ociecka (Górny Śląsk), modlnicka (Małopolska), brzesko-kujawska (Kujawy) oraz grupa jordanowska / jordanowośląska (Dolny Śląsk – nad górną i środkową Odrą). Cechą charakterystyczną grup ocieckiej, modlnickiej i brzesko-kujawskiej jest występowanie naczyń na pustej nóżce, amforek i mis, zdobionych jedynie plastycznymi guzkami. Ludność kultury lendzielskiej zakładała bardzo rozległe osady, złożone zarówno z dużych domów naziemnych zbudowanych na planie prostokątnym, jak również ziemianki o planie owalnym. Spotyka się osady otwarte, ale też otoczone rowami obronnymi, również budowle o nieznanym przeznaczeniu, tzw. Rondle. Ludność zajmowała się zarówno rolnictwem jak i hodowlą bydła. Terenami eksploatowanymi przez gospodarkę rolno-hodowlaną były już nie tylko dna dolin rzecznych, ale także brzegi wysoczyzn. W obrządku pogrzebowym zmarłe osoby chowano na cmentarzyskach w pobliżu osad, w pozycji skurczonej, w grobach szkieletowych wyposażonych w ceramikę oraz narzędzia krzemienne.

Powstała w II połowie IV tysiąclecia p.n.e. grupa jordanowska, wyróżniona na podstawie odkryć na osadzie (ślady dużych do 40 m długości chat o konstrukcji słupowej) i cmentarzysku (57 grobów) w Jordanowie Śląskim (wieś gminna w pow. wrocławskim), jest najbliżej położoną względem Żarowa enklawą kultury lendzielskiej. Jej ludność utrzymywała dość liczne kontakty z innymi społecznościami. Widoczne są wyraźne wzorce z kręgu polgarskiego, stąd noszone przez nią ozdoby nawiązują do tych noszonych przez plemiona późnotiszapolgarskie i bodrogkereszturskie. Pewne kontakty grupa ta także utrzymywała ze społecznościami grupy brzeskokujawskiej, świadczyć może o tym ceramika brzeskokujawska znajdowana na stanowiskach jordanowskich, a także analogiczne formy ozdób. Naczynia jordanowskie są starannie wylepione i wypalone. Najczęściej używano gliny schudzonej drobno- i średnioziarnistym piaskiem lub tłuczniem. Ceramikę charakteryzuje ciemnoszara, prawie czarna barwa. Powierzchnia naczyń może być starannie wygładzona, niekiedy aż do połysku, bądź przy wylewie gładzona, niżej zaś chropowacona obrzucaniem powierzchni gliną.

W inwentarzu ceramicznym na plan pierwszy wysuwają się naczynia w kształcie dwuuchych dzbanów o brzuścach wyraźnie kulistych, w kształcie spłaszczonej kuli oraz dwustożkowatych i wysokich szyjkach uformowanych cylindrycznie bądź zwężających się ku górze. Spotykane są również misy stożkowate o brzegach zachylonych do wnętrza, puchary na pustych masywnych cylindrycznych nóżkach, naczynia dwustożkowate i baniaste.

Podstawową formą zdobnictwa są wiązki linii rytych ustawionych pionowo bądź pod kątem do siebie, tworząc ornamentykę krokowiastą. Bardzo częste jest także współwystępowanie wiązek linii rytych z liniami złożonymi z nakłuć. Występują także elementy plastyczne tj. okrągłe guzy, płaskie, pionowe wyrostki przekłute poziomo.

Kultura Pucharów lejkowatych obejmowała swoim zasięgiem w IV i III tysiącleciu p.n.e. (3700-1900 p.n.e.), znaczną część Niżu Środkowoeuropejskiego i wyżyn środkowej i zachodniej Europy (Jutlandia, Szwecja, Niemcy, Holandia, Polska oraz części Wołynia i Podola. Przyjmuje się, że powstała na terenie Kujaw pod wpływem oddziaływania kultury lendzielskiej na lokalne starsze społeczności mezolityczne. Nazwa tej kultury pochodzi od charakterystycznego kształtu formy naczynia z brzuścem baniastym i szeroko rozchylonym kołnierzem. Wczesna faza kultury pucharów lejkowatych, określana na terenie Danii i Niemiec jako tzw. faza AB, na terenie Polski jako faza sarnowska (od obozowisk odkrytych pod grobami megalitycznymi w Sarnowie na Kujawach), charakteryzuje się ubogą i mało zróżnicowaną ceramiką (głównie pucharami lejkowatymi ze słabo wyodrębnionym kołnierzem). W Polsce ślady jej pobytu ludności kultury pucharów lejkowatych odkryto m.in. w Łupawie, Mozgawie, Sarnowie, Włocławku, Wietrzychowicach, Gaju, Leśniczówce, Radziejowie, Krężnicy Jarej, Baniewicach i Zubrzycach, Słonowicach.

Społeczność tej kultury zajmowała się głównie hodowlą, łowiectwem i rybołówstwem, ale także uprawiała zboże, znała radło i zaprzęgała do jego ciągnięcia bydło. Oprócz hodowli zwierząt i uprawy roli dużą rolę odgrywało rozwinięte już tkactwo – ludzie ci znali pionowy warsztat tkacki. Jedna z największych osad tej kultury na ziemiach polskich została odkryta w Ćmielowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Ludność tej kultury zajmowała się również eksploatowaniem krzemienia pasiastego z kopalni w Krzemionkach i szarego, biało nakrapianego w Świeciechowie-Lasku koło Annopola. Także pierwsze ślady zamieszkania na Ostrowie Lednickimzalicza się do tej właśnie kultury.

W fazie młodszej nastąpiła ekspansja kultury pucharów lejkowatych na obszar południowej Skandynawii (grupa północna), Dolnej Saksonii i Holandii (grupa zachodnia), środkową i północną część Polski (grupa wschodnia), Śląsk, Morawy i Czechy (grupa południowa), Małopolskę i zachodnią Ukrainę (grupa południowo-wschodnia). W tej fazie występowały grobowce megalityczne (lub inne groby z konstrukcjami kamiennymi) prawie we wszystkich grupach terytorialnych. Charakterystyczne były pochówki szkieletowe. Jest to także okres największego rozwoju gospodarczego ludów kultury pucharów lejkowatych, opartego na rolnictwie (ekstensywna sprzężajna uprawa roli) oraz eksploatacji surowców mineralnych, a także masowej produkcji gładzonych narzędzi kamiennych.

W późnej fazie kultury pucharów lejkowatych następowała stopniowa transformacja niektórych grup, której wynikiem było powstanie kultury amfor kulistych na wschodzie i tzw. kultur pucharowych na zachodzie. Jednocześnie grupy południowe ulegały wpływom naddunajskim kultury badeńskiej (ceramiki promienistej).

Źródła:
K.Jażdżewski, Kultura pucharów lejkowatych w Polsce zachodniej i środkowej, Poznań 1936
W. Wojciechowski: Zagadnienie chronologii relatywnej kultur młodszej epoki kamienia na Dolnym Śląsku na tle środkowoeuropejskiej systematyki neolitu, Studia Archeologiczne, t. III, Wrocław 1970
W. Wojciechowski Osada ludności kultury pucharów lejkowatych w Janówku pow. Dzierżoniów, Studia Archeologiczne, t.. IV, Wrocław 1973
A,Kulczycka-Leciejewiczowa, Pierwsze społeczeństwa rolnicze na ziemiach polskich. Kultury kręgu naddunajskiego. t. III: Neolit, Wrocław 1979
W. Wojciechowski, Z zagadnień kultury pucharów lejkowatych na Dolnym Śląsku, t. III, Poznań 1980
J. Kruk, S.Milisauskas, Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu, Kraków 1999
M.Brézillon, Encyklopedia kultur pradziejowych, Warszawa 2001
M.Derwich, A.Żurek, Polska. Dzieje cywilizacji i narodu: U źródeł Polski (do roku 1038), tom 1, Wrocław 2002

Opracowanie
Bogdan Mucha

Żarów - mieszkańcy (F-H)

 

Żarów (Saarau) 1929-1942 rok

Nazwiska (F-H)

Nazwisko

Imię

Zawód

Nr domu

Rok

Feist

Hans

Amtswalter im RAD.

Büttnerstr. 8

1942

Fellendorf

Artur

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 2

1929

Fellendorf

Artur

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 2

1942

Fellendorf

Karl

Arbeiter

Gartenstraße 8

1929

Fellendorf

Karl

Rentner

Gartenstr. 8

1942

Fellendorf

Richard

Bürogehilfe

Luisenstraße 3

1929

Fellendorf

Richard

Bürogehilfe

Luisenstr. 1

1942

Fengler

Christa

Johanniterschwester

Freiburger Str. 7

1942

Fetsmann

Richard

Korbmacher

Schweidnitzer Str. 39

1942

Fetz

Erich

Diplom-Ingenieur

Büttnerstraße 5

1929

Fianke

Paul

Schlosser

Schweidnitzer Straße 1 c

1929

Fianke

Paul

Schlosser

Schweidnitzer Str. 10

1942

Fichtner

Alfred

Zimmerer

Büttnerstr. 2

1942

Fichtner

Heinrich

Kutscher

Schweidnitzer Straße 1 c

1929

Fichtner

Heinrich

Rb.-Arbeiter

Franz-Becker-Str. 14

1942

Fichtner

Josepha

Rentnerin

Schweidnitzer Str. 24

1942

Fiebert

Selma

Kontoristin

Moltkestr. 3

1942

Fiebig

Auguste

Rentnerin

Gartenstr. 8

1942

Fiebig

Hermann

Zimmermann

Gartenstraße 8

1929

Fiebig

Hermann

Eisenbahn-Sekretär a.W.

Freiburger Straße 3

1929

Fiedler

Anna

 

Kleine Feldstr. 1

1942

Fiedler

Berta

Rentnerin

Schweidnitzer Str. 12

1942

Fiedler

Kurt

Steinmetz

Kohlenstr. 1 a

1942

Fiedler

Paul

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 1 a

1929

Fiedler

Richard

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 40

1942

Finke

Fritz

Former

Gartenstraße 3

1929

Finke

Fritz

Former

Bismarckstr. 5

1942

Fischer

Alfred

Kaufmann

Büttnerstraße 4

1929

Fischer

Alfred

Arbeiter

Büttnerstr. 5

1942

Fischer

Alfred

kaufm. Abteilungsleiter

Franz-Becker-Str. 2

1942

Fischer

Anna

Arbeiterin

Schweidnitzer Str. 40

1942

Fischer

Emil

Arbeiter

Gartenstraße 4

1929

Fischer

Fritz

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 10 b

1929

Fischer

Fritz

Arbeiter

Martin-Müller-Str. 2

1942

Fischer

Georg

Angestellter

Kleine Feldstr. 10

1942

Fischer

Hedwig

Rentnerin

Luisenstraße 3

1929

Fischer

Hermann

Handelsbevollmächtigter i.R.

Schweidnitzer Straße 28

1929

Fischer

Johanna

Rentnerin

Schweidnitzer Str. 40

1942

Fischer

Marie

Arbeiterin

Große Feldstr. 7

1942

Fischer

Paul

Laborant

Kulmizplatz 3

1929

Fischer

Richard

Schlosser

Große Feldstraße 7

1929

Fischer

Richard

Arbeiter

Kleine Feldstraße 14

1929

Fischer

Richard

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 2

1942

Fischer

Richard

Schlosser

Luisenstr. 3

1942

Fischer

Wilhelm

Arbeiter

Konradswaldauer Straße 17

1929

Fischer

Wilhelm

Arbeiter

Franz-Becker-Str. 8

1942

Fleischer

Herbert

Maurer

Schweidnitzer Str. 38

1942

Forell

Paul

Stellmacher

Schweidnitzer Str. 24

1942

Forell

Richard

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 63

1942

Förster

Georg

Ingenieur

Kulmizstraße 2

1929

Förster

Paul

Portier

Schweidnitzer Straße 6

1929

Förster

Paul

Portier

Schweidnitzer Str. 27

1942

Franke

Kurt

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 10

1942

Franke

Otto

Fabrikdirektor

Kulmizplatz 2

1942

Franke

Paul

Arbeiter

Büttnerstraße 7

1929

Franke

Paul

Weichenwärter

Konradswaldauer Straße 12

1929

Franke

Paul

Former

Büttnerstr. 8

1942

Franke

Paul

Oberweichenwärter

Franz-Becker-Str. 14

1942

Franke

Robert

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 20

1929

Franke

Robert

Arbeiter

Martin-Müller-Str. 2

1942

Franz

August

Rentner

Große Feldstraße 3

1929

Franz

Berta

 

Bahnhofstr. 8

1942

Franz

Frieda

Arbeiterin

Schweidnitzer Str. 9

1942

Franz

Gustav

Arbeiter

Bismarckstraße 4

1929

Franz

Gustav

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 62

1942

Franz

Heinrich

Weichensteller

Bahnhofstraße 8

1929

Franz

Paul

Roßschlächter

Gartenstraße 3

1929

Franzky

Walter

Buchhalter

Kulmizstraße 2

1929

Friebe

Adolf

Ackerkutscher

Kulmizplatz 4

1929

Friebe

Adolf

Ackerkutscher

Franz-Becker-Str. 11

1942

Friebe

Alfred

Arbeiter

Luisenstr. 3

1942

Friebe

Paul

Arbeiter

Gartenstraße 11

1929

Friebe

Paul

Arbeiter

Gartenstr. 11

1942

Friebe

Robert

Werkmeister

Schweidnitzer Str. 70

1942

Friedrich

Anna

 

Straße der SA 11

1942

Friedrich

Fritz

Buchhalter

Luisenstraße 1

1929

Friedrich

Fritz

Buchhalter

Luisenstr.1

1942

Friedrich

Robert

Hilfsbetriebsassistent

Bahnhofstr. 4

1942

Friedrich

Walter

Prokurist

Schweidnitzer Str. 16

1942

Friedrich

Wilhelm

Postobersekretär

Mittelstraße Siedlung

1929

Friedrich

Wilhelm

Oberpostsekretär a.D.

Striegauer Str. 19

1942

Friese

Julius

Schmiedemeister i.R.

Kleine Feldstraße 8

1929

Frise

Julius

Rentner

Kleine Feldstr. 8

1942

Fritsch

Emma

 

Büttnerstr. 3

1942

Fritsch

Paul

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 20

1929

Fritsch

Paul

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 40

1942

Fröhlich

Paul

Gend.-Hauptwachtmeister

Zobtener Str. 24

1942

Frost

Walter

Chemiker

Bismarckstr. 4

1942

Fuhrmann

August

Werkmeister a.D.

Jahnstr. 4

1942

Fuhrmann

Erich

Büroangestellter

Schweidnitzer Str. 7

1942

Fuhrmann

Georg

Böttcher

Büttnerstraße 5

1929

Fuhrmann

Georg

Böttcher

Schweidnitzer Str. 38

1942

Funke

Emma

Hausbesitzerin

Große Feldstraße 2

1929

Funke

Emma

 

Große Feldstr. 2 a

1942

Fürle

Anna

Rentnerin

Schulstr. 2

1942

Fürle

Berta

 

Gartenstraße 3

1929

Fürle

Berta

Rentnerin

Gartenstr. 3

1942

Fürle

Gustav

Postassistent

Schweidnitzer Straße 34

1929

Fürle

Gustav

Postassistent

Gartenstr. 11

1942

Fürle

Herbert

Lademeister

Luisenstr. 4

1942

Fürle

Maria

Aufwartefrau

Freiburger Str. 1

1942

Fürle

Paul

 

Konradswaldauer Straße 10

1929

Fürle

Wilhelm

Aufseher i.R.

Konradswaldauer Straße 17

1929

Fürle

Wilhelm

Aufseher a.D.

Franz-Becker-Str. 27

1942

Gaber

Gustav

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 1 a

1929

Gaber

Gustav

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 5

1942

Gaebel

Alfred

Arbeiter

Freiburger Str. 5

1942

Gaebel

Theresia

Rentnerin

Freiburger Str. 5

1942

Galle

Luise

Rentnerin

Kulmizplatz 3

1942

Garbe

Herbert

Eisenbahn-Anwärter

Schweidnitzer Straße 10 a

1929

Gärtner

Ludwig

Oberfeldwebel

Straße der SA 7

1942

Gatzek

Wilhelm

Arzt

Striegauer Str. 13

1942

Gebauer

Josef

Schuhmacher

Kleine Feldstr. 1

1942

Gebauer

Oswald

Direktionssekretär

Schweidnitzer Str. 39

1942

Gebauer

Paul

Arbeiter

Kleine Feldstraße 6

1929

Gebauer

Paul

Arbeiter

Kleine Feldstr. 6

1942

Geczinnas

Kasimir

Apothekerprakt.

Schweidnitzer Str. 41

1942

Geisler

Kurt

Kaufmann

Schweidnitzer Straße 23

1929

Geisler

Kurt

Kaufmann

Schweidnitzer Str. 45

1942

Geisler

Wilhelm

Schmied

Freiburger Straße 2 a

1929

Geisler

Wilhelm

Schmied

Freiburger Str. 3

1942

Gemende

Helene

 

Schweidnitzer Str. 9

1942

Gemende

Paul

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 9

1929

Gemende

Paul

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 25

1942

Gerlich

Ewald

Melker

Schweidnitzer Str. 61

1942

Gerschwitz

Martha

Arbeiterin

Bismarckstr. 8

1942

Gerschwitz

Wilhelm

Tapezierer

Kleine Feldstr. 14

1942

Gerstmann

Adolf

Rangiermeister

Bahnhofstraße 8

1929

Gerstmann

Adolf

Rangiermeister a.D.

Mittelstr. 2

1942

Gerstmann

Martha

 

Straße der SA 11

1942

Geselle

August

Arbeiter

Büttnerstraße 4

1929

Geselle

August

Rentner

Büttnerstr. 4

1942

Geselle

Josef

Arbeiter

Büttnerstr. 2

1942

Giesel

August

Maurer

Schweidnitzer Straße 2

1929

Giesel

August

Maurerpolier

Schweidnitzer Str. 2

1942

Gillich

Gertrud

 

Straße der SA 9

1942

Gillich

Marie

Kontoristin

Schweidnitzer Straße 12 a

1929

Gillich

Otto

Direktor

Gartenstraße 1

1929

Gillich

Otto

Direktor a.D.

Gartenstr. 1

1942

Glaeser

Alfred

Arbeitsamtangestellter

Schweidnitzer Str. 23

1942

Gläser

Gerhard

techn. Rb.-Inspektor

Bahnhofstr. 6

1942

Gläser

Johannes

Schuhmachermeister

Gartenstraße 5

1929

Gläser

Johannes

Schuhmachermeister

Gartenstr. 5

1942

Gläser

Luise

Rentnerin

Schweidnitzer Str. 19

1942

Glatz

Paul

Gemeinde-Obersekretär

Freiburger Str. 12

1942

Glatz

Paul

Bademeister

Franz-Becker-Str. 25

1942

Glaubitz

Ernst

Arbeiter

Bismarckstraße 8

1929

Göbel

Alfred

Friseur

Schweidnitzer Str. 29

1942

Göllner

Fritz

Schrankenwärter

Franz-Becker-Str. 14

1942

Gorlt

Gustav

Böttcher

Schweidnitzer Str. 59

1942

Gorlt

Paul

Böttcher

Straße der SA 11

1942

Grabelle

Ernst

Kesselschmied

Gartenstraße 8

1929

Grabolle

Hedwig

Rentnerin

Bismarckstr. 3

1942

Grabsch

Albert

Telegr.-Oberleitungsaufseher

Mittelstraße Siedlung

1929

Grabsch

Albert

Telegr.-Leitungsaufseher

Striegauer Str. 9

1942

Graeser

Margarete

Lehrerin

Schweidnitzer Str. 58

1942

Grallert

Alfred

Schlosser

Franz-Becker-Str. 11

1942

Grallert

Fritz

Kalkulator

Luisenstr. 1

1942

Grallert

Martin

Schlosser

Konradswaldauer Straße 2 a

1929

Grallert

Martin

Schlosser

Franz-Becker-Str. 4

1942

Grallert

Paul

Hilfsschlosser

Große Feldstraße 3 a

1929

Grallert

Paul

Schlosser

Große Feldstr. 3 a

1942

Gramer

Gustav

Hilfsrottenführer

Franz-Becker-Str. 14

1942

Grammel

Fritz

Angestellter

Konradswaldauer Straße 2

1929

Grammel

Fritz

Arbeitsamtangestellter

Franz-Becker-Str. 2

1942

Gräser

Margarete

Lehrerin

Schweidnitzer Straße 8 a

1929

Grieger

Gustav

Eisendreher

Bismarckstraße 5

1929

Grieger

Gustav

Rentner

Bismarckstr. 5

1942

Grieger

Paul

Dreher

Büttnerstraße 7

1929

Grieger

Paul

Dreher

Büttnerstr. 7

1942

Groschupf

Herbert

techn. Zeichner

Martin-Müller-Str. 2

1942

Grosser

Gustav

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 61

1942

Groß

Hermann

Reisender

Franz-Becker-Str. 4

1942

Großer

Martha

Rentnerin

Schweidnitzer Str. 60

1942

Großmann

Paul

Buchhalter i.R.

Bismarckstraße 4

1929

Gründel

Marie

Rentnerin

Scheidnitzer Str. 45

1942

Grüner

Wilhelm

Zimmermann

Gartenstraße 5

1929

Grüner

Wilhelm

Zimmermann

Schweidnitzer Str. 12

1942

Grüning

Ewald

Arbeiter

Büttnerstraße 2

1929

Grüning

Ewald

Arbeiter

Schulstr. 2

1942

Grusche

Paul

Weichenwärter

Franz-Becker-Str. 4

1942

Grusche

Paul

Maurer

Kohlenstr. 16

1942

Grusche

Walter

Eisendreher

Schweidnitzer Str. 27

1942

Gruschke

Paul

Weichensteller

Konradswaldauer Straße 2 a

1929

Grütering

Heinrich

Chemiker

Luisenstraße 2

1929

Grüttner

Hermann

Arbeiter

Büttnerstraße 2

1929

Grüttner

Hermann

Arbeiter

Büttnerstr. 2

1942

Grützmann

Luise

Hausnäherin

Schweidnitzer Str. 51

1942

Grützner

Erich

Kaufmann

Luisenstraße 1

1929

Grützner

Erich

Abteilungsleiter

Luisenstr. 1

1942

Grzyb

Georg

Laborant

Konradswaldauer Straße 3

1929

Grzyb

Georg

Laborant

Franz-Becker-Str. 13

1942

Grzyb

Hedwig

Rentnerin

Franz-Becker-Str. 13

1942

Grzyb

Valentin

Rentner

Bahnhofstraße 2

1929

Guder

Alfred

Krankenkassen-Kontrolleur

Kleine Feldstraße 3

1929

Guder

Franz

Werkmeister

Schweidnitzer Str. 63

1942

Guder

Josef

Arbeiter

Zobtener Str. 4

1942

Guder

Paul

Tischler

Schweidnitzer Str. 63

1942

Guder

Pauline

Hausbesitzerin

Große Feldstraße 4 a

1929

Guhl

August

Arbeiter

Zobtener Str. 13

1942

Günther

Hermann

Tischler

Kulmizstraße 1

1929

Günther

Hermann

Tischler

Kulmizstr. 1

1942

Günther

Paul

Schlosser

Gartenstraße 7

1929

Gürich

Martin

Lehrer

Konradswaldauer Straße 1

1929

Gürich

Martin

Lehrer

Schweidnitzer Str. 15

1942

Gutsmann

Alfred

Ingenieur

Kulmizplatz 2

1929

Gutsmann

Alfred

 

Schweidnitzer Str. 26

1942

Haase

Emma

 

Schweidnitzer Str. 45

1942

Haase

Paul

Kaufmann

Schweidnitzer Straße 21

1929

Haberstroh

Hermann

Former

Freiburger Str. 3

1942

Haberstroh

Hermann

Former

Freiburger Straße 2 a

1929

Hacke

Anna

 

Gartenstr. 2

1942

Hacke

Gustav

Arbeiter

Gartenstr. 7

1942

Hacke

Gustav

Arbeiter

Gartenstraße 2

1929

Hacke

Heinrich

Arbeiter

Franz-Becker-Str. 27

1942

Hacke

Heinrich

Arbeiter

Konradswaldauer Straße 17

1929

Hacke

Hermann

 

Büttnerstr. 6

1942

Hacke

Hermann

Arbeiter

Luisenstraße 6

1929

Hacke

Kurt

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 5

1942

Hacke

Kurt

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 1 a

1929

Hacke

Paul

Arbeiter

Büttnerstr. 7

1942

Hacke

Paul

Arbeiter

Kohlenstr. 12

1942

Hacke

Paul

Arbeiter

Gartenstraße 6

1929

Hacke

Paul

Arbeiter

Moltkestraße 1

1929

Häder

Paul

Metallarbeiter

Große Feldstraße 3

1929

Haenfler

Rochus

Rentner

Straße der SA 11

1942

Haffstein

Max

Böttcher

Schweidnitzer Str. 43

1942

Haffstein

Max

Böttcher

Schweidnitzer Straße 11

1929

Hahn

Alfred

Maler

Schweidnitzer Str. 61

1942

Hahn

Bruno

Porzellangießer

Straße der SA 8

1942

Hahn

Richard

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 25

1942

Hainke

Gustav

Weber

Büttnerstraße 5

1929

Hainke

Hermann

Betriebsassistent

Bahnhofstraße 8

1929

Hainke

Luise

Rentnerin

Franz-Becker-Str. 12

1942

Hallwig

Manfred

Molkereidirektor

Zobtener Str. 21

1942

Hamann

Emil

Tischler

Kulmizstr. 7

1942

Hamann

Emil

Tischler

Kulmizstraße 7

1929

Hamann

Gustav

Zuschußwerber

Bismarckstr. 4

1942

Hamann

Gustav

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 8

1929

Hamann

Paul

Schuhmacher

Freiburger Straße 2

1929

Hamann

Robert

Weichensteller

Kulmizstraße 2

1929

Hampel

Anna

Rentnerin

Schweidnitzer Str. 14

1942

Hampel

Gustav

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 8

1929

Hampel

Oswin

Arbeiter

Straße der SA 8

1942

Hanke

August

Rentner

Große Feldstr. 1 a

1942

Hanke

August

Maurer

Schweidnitzer Straße 9

1929

Hanke

August

Vorschmied

Große Feldstraße 1 a

1929

Hanke

Ernestine

 

Gartenstr. 5

1942

Hanke

Gustav

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 40

1942

Hanke

Gustav

Kesselschmied

Bahnhofstraße 2

1929

Hanke

Gustav

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 20

1929

Hanke

Hedwig

 

Franz-Becker-Str. 2

1942

Hanke

Heinz

Kaufmann

Schweidnitzer Str. 43

1942

Hanke

Hermann

Maurerpolier

Schweidnitzer Str. 25

1942

Hanke

Hermann

Maurer

Königszelter Straße 1

1929

Hanke

Hermann

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 6

1929

Hanke

Karl

Maurer

Gartenstr. 8

1942

Hanke

Karl

Arbeiter

Gartenstraße 5

1929

Hanke

Karl

Maurer

Gartenstraße 5

1929

Hanke

Konrad

Schuhmachermeister

Schweidnitzer Str. 33

1942

Hanke

Konrad

Schuhmachermeister

Schweidnitzer Straße 9

1929

Hanke

Marie

Rentnerin

Schweidnitzer Str. 12

1942

Hanke

Marie

Ingenieur

Schweidnitzer Straße 16

1929

Hanke

Paul

Schlosser

Schweidnitzer Str. 38

1942

Hanke

Paul

Lehrer

Schweidnitzer Straße 1 d

1929

Hannich

Alfred

Tischlermeister

Schweidnitzer Str. 6

1942

Hannich

Alfred

Tischlereiinhaber

Schweidnitzer Straße 2 b

1929

Hannich

Elisabeth

 

Luisenstr. 4

1942

Hannich

Georg

Bäckermeister

Schweidnitzer Str. 8

1942

Hannich

Georg

Bäckermeister

Schweidnitzer Straße 2 b

1929

Hannich

Kurt

Bäckermeister

Luisenstr. 4

1942

Hannich

Max

Bäckermeister

Luisenstraße 4

1929

Hannig

Reinhold

Arbeiter

Büttnerstr. 5

1942

Hänsel

Anna

Rentnerin

Bismarckstr. 5

1942

Harrneis

Dorothea

Schamottechemikerin

Jahnstr. 4

1942

Härtel

Fritz

Arbeiter

Kleine Feldstr. 6

1942

Härtel

Fritz

Arbeiter

Kleine Feldstraße 6

1929

Härtel

Gustav

Arbeiter

Gartenstr. 5

1942

Härtel

Gustav

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 6

1929

Härtel

Helene

Arbeiterin

Schweidnitzer Str. 10

1942

Härtel

Hermann

Former

Schweidnitzer Str. 5

1942

Härtel

Hermann

Former

Schweidnitzer Straße 1 a

1929

Härtel

Hermann

Rentner

Große Feldstraße 7

1929

Härtel

Richard

Arbeiter

Gartenstr. 3

1942

Härtel

Richard

Arbeiter

Gartenstraße 3

1929

Härtel

Richard

Arbeiter

Luisenstraße 5

1929

Härtel

Wilhelm

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 49

1942

Härtel

Wilhelm

Kutscher

Schweidnitzer Straße 27

1929

Hartmann

Alfred

Transportarbeiter

Kulmizstr. 7

1942

Hartmann

Reinhold

Gärtner

Schweidnitzer Str. 56

1942

Hartmann

Reinhold

Gärtner

Schweidnitzer Straße 30

1929

Hartwig

Ernst

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 40

1942

Hartwig

Ernst

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 20

1929

Haselbach

Adolf

Schlosser

Schulstr. 4

1942

Haselbach

Adolf

Schlosser

Schulgasse 4

1929

Haselbach

Albert

Schlosser

Schweidnitzer Str. 24

1942

Haselbach

Georg

Angestellter

Luisenstr. 5

1942

Haselbach

Gustav

Rentner

Franz-Becker-Str. 4

1942

Haselbach

Gustav

Schlosser

Konradswaldauer Straße 2 a

1929

Haske

Alfred

Post-Obersekretär a.D.

Schweidnitzer Straße 22 a

1929

Haske

Elisabeth

 

Franz-Becker-Str. 2

1942

Haske

Konrad

Dentist

Schweidnitzer Str. 46

1942

Haske

Konrad

Dentist

Schweidnitzer Straße 22 a

1929

Hauck

Karoline

Rentnerin

Kleine Feldstr. 3

1942

Hauke

Hugo

Arbeiter

Kleine Feldstr. 8

1942

Hauke

Hugo

Arbeiter

Kleine Feldstraße 8

1929

Häusler

Ernst

Ingenieur

Konradswaldauer Straße 3

1929

Häusler

Hermann

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 7

1929

Häusler

Rudolf

Schlosser

Schweidnitzer Straße 20

1929

Hechler

Paul

Pastor

Schweidnitzer Straße 15

1929

Heckmann

Johann

Schlosser

Schweidnitzer Str. 49

1942

Heckmann

Johann

Schlosser

Gartenstraße 2

1929

Heeger

Paul

Wächter

Freiburger Str. 5

1942

Heeger

Paul

Wächter

Freiburger Straße 2

1929

Heermann

August

Kaufmann

Schweidnitzer Straße 21

1929

Heermann

Gerhard

Kaufmann

Schweidnitzer Straße 19

1929

Hegenberg

Paul

Chemiker

Bismarckstr. 2

1942

Heiber

Heinrich

Kaufmann

Franz-Becker-Str. 12

1942

Heiber

Heinrich

Kaufmann

Konradswaldauer Straße 10

1929

Heider

Hermann

Kaufmann

Mittelstraße 2

1929

Heider

Karoline

Kaufmann

Mittelstr. 2

1942

Heider

Paul

Oberbahnhofsvorstand

Bahnhofstraße 3

1929

Heidersbach

August

Rentner

Straße der SA 11

1942

Heidersbach

Friedrich

Oberstadtsekretär a.D.

Straße der SA 11

1942

Heidler

Paul

Schmied

Schweidnitzer Straße 2

1929

Heidler

Paul

Schmied

Schweidnitzer Str. 2

1942

Heilmann

Artur

Elektromeister

Schweidnitzer Str. 72

1942

Heilmann

August

Arbeiter

Kulmizstraße 1

1929

Heilmann

August

Arbeiter

Kulmizstr. 1

1942

Heilmann

August

Werkmeister

Schweidnitzer Str. 72

1942

Heilmann

Friedrich

Bürgermeister

Schweidnitzer Str. 54

1942

Heilmann

Fritz

Verwaltungs-Sekretär

Gartenstraße 4

1929

Hein

Gertrud

 

Jahnstr. 6

1942

Heinert

Emma

Kontoristin

Große Feldstr. 5

1942

Heinrich

Agnes

 

Moltkestr. 1

1942

Heinrich

August

Maschinenmeister i.R.

Moltkestraße 1

1929

Heinrich

Gustav

Schlosser

Straße der SA 7

1942

Heinze

Robert

Bahnarbeiter

Bahnhofstraße 10

1929

Heinze

Robert

Rb.-Arbeiter

Bahnhofstr. 10

1942

Heinzel

Gustav

Kutscher

Schweidnitzer Straße 7

1929

Heinzel

Pauline

Hausbesitzerin

Bismarckstraße 2

1929

Heinzel

Willi

 

Bismarckstr. 2

1942

Heinzel

Willy

Ingenieur

Bismarckstraße 2

1929

Heinzelmann

Karl

Rb.-Hilfsbetriebs-Assessor

Bahnhofstr. 1

1942

Helbing

Herbert

Ingenieur

Moltkestraße 3

1929

Helbing

Herbert

Oberingenieur a.D.

Straße der SA

1942

Held

Richard

Polizei-Oberwachtmeister

Große Feldstraße 2

1929

Held

Richard

Polizeimeister

Große Feldstr. 2

1942

Herbst

Max

Lehrer

Königszelter Straße 1

1929

Herbst

Max

Lehrer

Schweidnitzer Str. 26 b

1942

Herden

Emma

Arbeiterin

Kleine Feldstr. 3

1942

Herden

Richard

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 3

1929

Herden

Richard

Arbeiter

Zobtener Str. 2

1942

Hergdt

Artur

Kaufmann

Gartenstraße 8

1929

Hergdt

Artur

Buchhalter

Luisenstr. 5

1942

Hergenröther

Paul

Schlosser

Kulmizplatz 3

1929

Hergenröther

Paul

Schlosser

Büttnerstr. 8

1942

Hermann

Gerhard

Kaufmann

Schweidnitzer Str. 43

1942

Hermann

Martin

Dachdecker

Bismarckstr.

1942

Hermann

Selma

 

Schweidnitzer Str. 43

1942

Herrmann

Elfriede

kfm. Angestellte

Straße der SA 9

1942

Herzog

Erich

Ingenieur

Schulstraße 2

1929

Hesse

Paul

Schlossermeister

Schweidnitzer Straße 3

1929

Hesse

Paul

Schlossermeister

Schweidnitzer Str. 17

1942

Heyling

Helene (Baronin)

 

Freiburger Str.

1942

Hielscher

Gertrud

Arbeiterin

Schweidnitzer Str. 23

1942

Hilbrich

Gustav

Gewerkschaftssekretär

Schweidnitzer Straße 1 b

1929

Hiller

Franz

Landarbeiter

Kallendorfer Str. 2

1942

Hiller

Hermann

Arbeiter

Große Feldstr. 4 a

1942

Hiller

Martin

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 14

1942

Hiller

Wilhelm

Agent

Mittelstraße 2

1929

Hillert

Fritz

Schmied

Gartenstraße 5

1929

Hillert

Fritz

Schlosser

Bismarckstr. 3

1942

Hillmer

Walter

kfm. Angestellter

Straße der SA 9

1942

Hindemith

Alfred

Schneider

Gartenstr. 12

1942

Hindemith

Hermann

Rentner

Straße der SA 8

1942

Hippe

Alfred

Schmied

Große Feldstr. 5

1942

Hippe

Hermann

Arbeiter

Große Feldstraße 5

1929

Hippe

Karl

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 9

1942

Hirsch

Alfred

Lagerhalter

Schweidnitzer Str. 64

1942

Hirsch

Berta

 

Schweidnitzer Str. 30

1942

Hirsch

Ernestine

Hausbesitzerin

Große Feldstraße 3

1929

Hirsch

Hermann

Arbeiter

Zobtener Str. 19

1942

Hirsch

Richard

Bahnarbeiter

Konradswaldauer Straße 12

1929

Hoffmann

Adolf

Fleischermeister

Büttnerstr. 5

1942

Hoffmann

Alfred

Schmied

Kulmizstraße 5

1929

Hoffmann

Alfred

Polsterer

Schweidnitzer Str. 62

1942

Hoffmann

Alfred

Schmied

Kulmizstr. 7

1942

Hoffmann

August

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 11 a

1929

Hoffmann

August

Arbeiter

Schweidnitzer Str. 31

1942

Hoffmann

August

Obermüller

Schweidnitzer Str. 34

1942

Hoffmann

Bruno

Truppführer i. NAD.

Gartenstr. 10

1942

Hoffmann

Emil

Rentner

Schweidnitzer Straße 26

1929

Hoffmann

Emma

Rentnerin

Schulstr. 4

1942

Hoffmann

Franz

Former

Große Feldstraße 2 a

1929

Hoffmann

Franz

Former

Große Feldstr. 2 a

1942

Hoffmann

Fritz

Prokurist

Kulmizplatz 2

1929

Hoffmann

Gustav

Portier

Kulmizplatz 3

1929

Hoffmann

Gustav

Postschaffner

Mittelstraße Siedlung

1929

Hoffmann

Gustav

Postbetriebsass.

Freiburger Str. 12

1942

Hoffmann

Hermann

kfm. Angestellter

Martin-Müller-Str. 1

1942

Hoffmann

Karl

Tapezierer

Kulmizstraße 7

1929

Hoffmann

Karl

Tapezierer

Kulmizstr. 7

1942

Hoffmann

Käthe

Kontoristin

Freiburger Str. 2

1942

Hoffmann

Oskar

Buchhalter

Luisenstraße 1

1929

Hoffmann

Oskar

Prokurist

Straße der SA 5

1942

Hoffmann

Oswald

Rb.-Gehilfe

Gartenstr. 4

1942

Hoffmann

Paul

Bäckermeister

Schweidnitzer Straße 26

1929

Hoffmann

Paul

Schlosser

Schulgasse 4

1929

Hoffmann

Paul

Schuhmacher

Kulmizstraße 5

1929

Hoffmann

Paul

Bäckermeister

Schweidnitzer Str. 50

1942

Hoffmann

Paul

Schlosser

Schweidnitzer Str. 58

1942

Hoffmann

Paul

Schuhmacher

Kulmizstr. 5

1942

Hoffmann

Richard

Schmied

Kleine Feldstraße 4

1929

Hoffmann

Richard

Reisender

Schweidnitzer Str. 23

1942

Hoffmann

Theodor

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 12

1929

Hoffmann

Theodor

Arbeiter

Gartenstraße 6

1929

Hoffmann

Theodor

Arbeiter

Gartenstr. 6

1942

Hoffmeister

Hermann

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 8

1929

Hoffmeister

Pauline

 

Gartenstr. 8

1942

Hofmann

Richard

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 9

1929

Hofmann

Richard

Arbeiter

Büttnerstr. 2

1942

Höhne

Günter

Direktor

Schweidnitzer Str. 34

1942

Höhne

Richard

Stenotypist

Schweidnitzer Straße 26

1929

Hoinkitz

Georg

Kaufmann

Schweidnitzer Straße 5 a

1929

Hoinkitz

Paul

Eisenbahn-Lademeister

Königszelter Straße 3

1929

Hoinkitz

Paul

Rb.-Lademeister a.D.

Schweidnitzer Str. 21

1942

Holbauer

Franz

Maurer

Zobtener Str. 9

1942

Hollek

Emma

 

Arbeiterin 4

1942

Hollek

Josef

Kesselschmied

Conradswaldauer Straße 2 a

1929

Hollek

Josef

Rentner

Franz-Becker-Str. 4

1942

Hölscher

Erwin

Kaufmann

Gartenstraße 4

1929

Hoppe

Fritz

Arbeiter

Martin-Müller-Str. 2

1942

Hoppe

Otto

Ingenieur

Luisenstraße 1

1929

Hornig

Heinrich

Schachtarbeiter

Kulmizplatz 3

1929

Hornig

Heinrich

Rentner

Kulmizstr. 3

1942

Horter

Gustav

Oberweichenwärter a.W.

Schweidnitzer Straße 27

1929

Horter

Gustav

Rb.-Oberweichenwärter a.D.

Schweidnitzer Str. 49

1942

Hübner

Gerhard

Tischler

Kulmizstr. 1

1942

Hübner

Hermann

Arbeiter

Kleine Feldstraße 14

1929

Hübner

Hermann

Arbeiter

Kleine Feldstr. 8

1942

Hübner

Hermann

Kutscher

Gartenstr. 5

1942

Hübner

Paul

Arbeiter

Schweidnitzer Straße 2

1929

Hübner

Paul

Bleilöter

Schweidnitzer Str. 2

1942

Huebner

Rudolf

prakt,Zahnarzt

Schweidnitzer Straße 29

1929

Hürdler

August

Lokführer a.D.

Franz-Becker-Str. 13

1942

Opracowanie
Bogdan Mucha

Informacja

W dniach 24, 28, 31 grudnia oraz 4 i 7 stycznia
Żarowska Izba Historyczna będzie nieczynna 

Mikoszowa - mieszkańcy

 

Mikoszowa (Niklasdorf) 1942 rok

 

Nazwisko

Imię

Zawód

Rok

Adolph

Anna

Bäuerin

1942

Adolph

Kurt

Gastwirt Bürgermeister

1942

Adolph

Max

Landwirt

1942

Adolph

Richard

Bauer

1942

Adolph

Wilhelm

Bauer

1942

Baier

Hermann

Rentner

1942

Bänsch

Anna

Auszüglerin

1942

Bänsch

Maria

Rentnerin

1942

Bischoff

Heinrich

Maurer

1942

Böhm

Richard

Arbeiter

1942

Böhm

Wilhelm

Arbeiter

1942

Bräuer

Berta

 

1942

Bräuer

Eduard

Landwirt und Gastwirt

1942

Bräuer

Gustav

Landwirt

1942

Bräuer

Richard

Landwirt

1942

Büttner

Emil

Straßenwärter

1942

Büttner

Martin

Zimmerer

1942

Büttner

Paul

Landwirt

1942

Demuth

August

Rentner

1942

Dobers

Heinrich

Rentner

1942

Dömelt

Fritz

Neubauer

1942

Dreßler

Oswald

Landwirt

1942

Elter

Richard

Bauer

1942

Enderwitz

Gustav

Neubauer

1942

Fiebig

Alfred

Arbeiter

1942

Fiebig

Anna

Landwirtin

1942

Finke

Gustav

Bauer

1942

Förster

Robert

Rentner

1942

Franke

Pauline

Rentnerin

1942

Franz

Wilhelm

Neubauer

1942

Friebe

Paul

Arbeiter

1942

Göhlich

Paul

Neubauer

1942

Grüttner

Wilhelm

Arbeiter

1942

Gulde

Hermann

Fabrikaufseher

1942

Hacke

Alfred

Straßenwärter

1942

Hahn

August

Arbeiter

1942

Hahn

August

Wirschaftsvogt

1942

Heiber

Gustav

Landwirt

1942

Hielscher

Gustav

Landwirt

1942

Hindemith

Otto

Landwirt

1942

Hoffmann

Wilhelm

Steinmetz

1942

Klonsdorf

Paul

Rentner

1942

Knauerhause

Fritz

Schmiedemeister

1942

Knoblich

Ida

Landwirtin

1942

Kramer

Paul

Arbeiter

1942

Leonhardt

Artur

Zimmerer

1942

Leonhardt

Fritz

Maurer

1942

Leonhardt

Martin

Landwirt

1942

Leonhardt

Oswald

Landwirt und Schuhmacher

1942

Lier

Richard

Schmied

1942

Mannig

Emma

Näherin

1942

Mannig

Martin

Maurer

1942

Mannig

Wilhelm

Landwirt

1942

Müller

Walter

Neubauer

1942

Neumann

August

Rentner

1942

Neumann

Wilhelm

Arbeiter

1942

Pautsch

Ferdinand

Arbeiter

1942

Peter

Gustav

Ackerkutscher

1942

Pfeiffer

Hermann

Arbeiter

1942

Piper

Hans

Neubauer

1942

Prasse

Rudolf

Neubauer

1942

Rassel

Ida

Rentnerin

1942

Rudolph

Paul

Bauer

1942

Schmidt

Gerhard

Maurer

1942

Schmidt

Pauline

Rentnerin

1942

Schneider

August

Landwirt

1942

Schneider

Gustav

Stellmacher und Nachtwächter

1942

Schönthier

Alfred

Arbeiter

1942

Schönthier

Josepha

Rentnerin

1942

Schubert

Hermann

Neubauer

1942

Schwarzer

Heinrich

Melker

1942

Sebold

Anna

Landarbeiterin

1942

Sebold

Herbert

Landwirt

1942

Sebold

Paul

Bauer

1942

Seebold

Ernst

Arbeiter

1942

Seebold

Paul

Arbeiter

1942

Seeliger

Wilhelm

Ackerkutscher

1942

Seifert

Meta

Rentnerin

1942

Sommer

August

Rentner

1942

Sommer

Heinrich

Neubauer

1942

Sorge

Gotthard

Neubauer

1942

Sureck

Karl

Lehrer

1942

Tschee

Wilhelm

Fabrikaufseher

1942

Ventur

Willi

Neubauer

1942

Walter

Hermann

Rentner

1942

Walter

Paul

Arbeiter

1942

Wiehlmann

Robert

Neubauer

1942

Wittag

Herbert

Neubauer

1942

Zahl

Heinrich

Maurer

1942

Opracowanie
Bogdan Mucha

© 2015 Żarowska Izba Historyczna

Tuesday the 14th. By BlueHost Review and Affiliate Marketing.